Podmínky použití a soukromí

Podmínky použití, ochrana soukromí a používání cookies.

× Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním cookies ve vašem prohlížeči.
OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY
Používání aplikace Včelka (angl. Levebee) a souvisejících služeb (dále také jen "služby Včelka (angl. Levebee)" nebo „služby“) se řídí následujícími podmínkami smluvního vztahu mezi vámi, tj. uživatelem služeb Včelka (angl. Levebee), a společností Levebee s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, Praha, PSČ 14000, IČ: 03362078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230690 (dále také jako „Poskytovatel“), která služby Včelka (angl. Levebee) poskytuje. Tyto podmínky jsou v tomto dokumentu označovány jako „Obchodní a licenční podmínky“ nebo jen "Podmínky".

Vznikne-li mezi společností Levebee s.r.o. a zákazníkem - spotřebitelem v souvislosti prodejem/poskytováním služeb společnosti Levebee s.r.o. spor, je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.

1. POUŽITÍ SLUŽEB
1.1 Užitím služeb Včelka (angl. Levebee) nebo jen registrací do aplikace Včelka (angl. Levebee) na adrese www.vcelka.cz potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s Obchodními a licenčními podmínkami. Pokud přijímáte tyto podmínky jako zástupce právnické osoby, potvrzujete tímto, že máte pověření a oprávnění za tuto právnickou osobu tyto podmínky přijmout. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami užití služeb Včelka (angl. Levebee) nebo jen některými z nich, nemáte oprávnění tyto služby používat.
Dokončení registrace nebo platby vyžaduje vaše zaškrtnutí políčka se souhlasem s těmito Podmínkami, což se automaticky považuje za odsouhlasení Podmínek.

1.2 Služby Včelka (angl. Levebee) je možné využívat jen takovým způsobem, který není v rozporu s těmito Podmínkami a neporušuje majetková ani jiná práva dalších osob, především pak souhlasíte s následujícím:
• Služby Včelka (angl. Levebee) nebudete používat k činnosti porušující platné předpisy
• Služby Včelka (angl. Levebee) nebudete používat takovým způsobem, kterým byste Poskytovateli způsobili škodu nebo narušili možnost užívání služeb Včelka (angl. Levebee) pro jiné osoby
• Služby Včelka (angl. Levebee) nebudete používat k odesílání, zpracování či přeposílání nevyžádané či reklamní pošty

1.3 Pokud Poskytovatel získá podezření, že jsou služby využívány neoprávněným nebo nesprávným způsobem, může po předchozím upozornění a v nutných případech i bez takového upozornění přijmout taková opatření, jaká shledá vhodnými, k zamezení této činnosti nebo její nápravě. Porušení těchto Podmínek může mít za následek až zrušení vašeho účtu.

1.4 Poskytovatel neodpovídá za obsah žádného uživateli vytvořeného, nahraného či připojeného obsahu služeb.

1.5 Aplikace, veškerá data pro běh aplikací, uživatelská data, záznamy o výuce, uživatelem vložená data a další materiály, mimo multimediálních dat, jsou uloženy na serverech umístěných uvnitř Evropské unie.

1.6 Poskytovatel zabezpečuje služby Včelka (angl. Levebee) v následujícím rozsahu:
• Zabezpečení serverů služby Včelka (angl. Levebee) na straně Poskytovatele pomocí Firewallu
a pouze v tomto rozsahu technologií garantuje, že nedojde k případným únikům informací způsobených používáním služeb Včelka (angl. Levebee), především pak:
• případné zneužití, poškození nebo ztrátu informací či dokumentů využívaných uživateli v rámci služeb Včelka (angl. Levebee) a to včetně případné ztráty informací o postupu uživatele výukou
• případný únik informací o uživatelích služeb Včelka (angl. Levebee)
• jakékoliv jiné následky používání služeb Včelka (angl. Levebee)
V případě porušení garance máte nárok na smluvní pokutu, která je stanovena v rozsahu maximálně do výše ceny účtované vám za využití služeb Včelka (angl. Levebee).

1.7 Uživatel přistupuje ke službám Včelka (angl. Levebee) pomocí uživatelského jména a hesla. Poskytovatel nenese zodpovědnost za neoprávněné vniknutí do služeb Včelka (angl. Levebee) na základě zneužití uživatelského jména a hesla při nedostatečném zabezpečení těchto údajů na straně uživatele.

1.8 Služby Včelka (angl. Levebee) jsou nabízeny prostřednictvím veřejné sítě Internet výhradně na vaše vlastní riziko tak, jak jsou a s dostupností, která je aktuálně k dispozici, přičemž s ohledem na tuto skutečnost Poskytovatel nemůže vždy zaručit, že:
• Služby Včelka (angl. Levebee) odpovídají vašim nárokům a potřebám
• Služby Včelka (angl. Levebee) obsahují vždy správné informace
• Služby Včelka (angl. Levebee) budou k dispozici nepřetržitě a bezproblémově

1.9 Náklady na potřebné připojení k síti Internet nejsou součástí ceny služeb a tyto si každý uživatel hradí sám.

1.10 Ustanovení odchylná od Obchodních a licenčních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních a licenčních podmínek.

1.11 Rozsah služeb, které Včelka (angl. Levebee) nabízí prostřednictvím aplikace Včelka (angl. Levebee) vychází z funkcí této aplikace popsaných na webu Poskytovatele a na adrese www.vcelka.cz.

1.12 Pro bezproblémové fungování aplikace Včelka (angl. Levebee) doporučujeme běhové prostředí Microsoft Windows, Linux nebo Apple MacOS s internetovým prohlížečem Google Chrome nebo Mozilla Firefox v nejnovější dostupné verzi.

1.13 Výuka a procvičování čtení v aplikaci Včelka (angl. Levebee) se opírá o desítky let prověřované a využívané metody k výuce této dovednosti, stejně tak jako o nové formy výuky umožňující využití interaktivního on-line prostředí. Služby Včelka (angl. Levebee) díky tomu pomáhají zlepšit efektivitu a kvalitu čtení.

1.14 Poskytovatel služeb Včelka (angl. Levebee) podle svého nejlepšího svědomí a vědomí přizpůsobil tyto metody pro výuku v on-line prostředí a to s ohledem na maximální kvalitu těchto služeb a jejich maximální efektivitu. Forma i zpracování metod byly při vývoji testovány a diskutovány s odborníky na výuku čtení, kteří drží nad službami Včelka (angl. Levebee) záštitu a dlouhodobě spolupracují na rozvoji těchto služeb.

1.15 S ohledem na individuální fyziologické i psychické dispozice každého člověka nelze vždy na 100 % zaručit, že je každý člověk schopen dosáhnout uvedených zlepšení ve svém čtení. Uváděné hodnoty jsou reálnými odhady vycházejícími 1) z minulých výsledků uživatelů služeb Včelka (angl. Levebee), 2) z teoretických pramenů odborných autorů a zkušeností odborníků podílejících se na rozvoji služeb Včelka (angl. Levebee) a 3) z předpokladu, že každý registrovaný uživatel má skutečný zájem o zlepšení svých čtenářských dovedností, především pak kvality čtení a že pro tyto účely bude následovat bez rozdílu a plně všech doporučení a poučení, kterých se mu v rámci aplikace i jinak doručených materiálů Včelka (angl. Levebee) dostane.

2. LICENČNÍ PODMÍNKY
2.1 Služby jsou poskytovány a licencovány v závislosti na objednaných licencích pro konkrétní uživatele na konkrétní období. Licence zahrnuje pouze právo na užívání služeb Včelka (angl. Levebee) v příslušném rozsahu, respektive právo na přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee).

2.2 Objednávku placených licencí provádíte jako registrovaný uživatel zpravidla v rámci aplikace Včelka (angl. Levebee) v sekci Nastavení / Licence, respektive jako neregistrovaný uživatel v příslušné sekci webu, na kterou je odkazováno z hlavní stránky www.vcelka.cz.

2.3 Nabízené typy licencí zahrnují verze:

  • Přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee) – ukázka zdarma
Registrací do aplikace Včelka (angl. Levebee) se aktivuje přístup zdarma. Tato registrace a využívání bezplatného přístupu uživatele aplikace Včelka (angl. Levebee) k ničemu nezavazuje. V rámci této licence zdarma jsou dostupné všechny výukové materiály po dobu 1 týdne. Licence nezahrnuje žádnou garantovanou uživatelskou podporu, respektive reakční dobu pro tuto podporu. Možnost využívání bezplatného přístupu do aplikace Včelka (angl. Levebee) není časově garantována a může kdykoliv skončit.

  • Přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee) – předplatné na 1 měsíc
Nákupem licence aplikace Včelka (angl. Levebee) se aktivuje plný přístup pro 1 čtenáře na 1 měsíc. V rámci této licence jsou dostupné všechny výukové materiály konkrétnímu čtenáři po dobu 1 měsíce. Cena za tuto licenci je vždy uvedena v rámci aplikace Včelka (angl. Levebee) v sekci Nastavení / Licence. Licence zahrnuje garantovanou uživatelskou podporu, respektive reakční dobu pro tuto podporu.

  • Přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee) – předplatné na 6 měsíců
Nákupem licence aplikace Včelka (angl. Levebee) se aktivuje plný přístup pro 1 čtenáře na 6 měsíců. V rámci této licence jsou dostupné všechny výukové materiály konkrétnímu čtenáři po dobu 6 měsíců. Cena za tuto licenci je vždy uvedena v rámci aplikace Včelka (angl. Levebee) v sekci Nastavení / Licence. Licence zahrnuje garantovanou uživatelskou podporu, respektive reakční dobu pro tuto podporu.

  • Přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee) – předplatné na 12 měsíců
Nákupem licence aplikace Včelka (angl. Levebee) se aktivuje plný přístup pro 1 čtenáře na 12 měsíců. V rámci této licence jsou dostupné všechny výukové materiály konkrétnímu čtenáři po dobu 12 měsíců. Cena za tuto licenci je vždy uvedena v rámci aplikace Včelka (angl. Levebee) v sekci Nastavení / Licence. Licence zahrnuje garantovanou uživatelskou podporu, respektive reakční dobu pro tuto podporu.

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit typy licencí a jejich specifikaci, přičemž na tuto změnu budete vždy upozorněni emailem a v rámci aplikace. Nové podmínky se považují za platné 30 dní od jejich zveřejnění na webu www.vcelka.cz a rozeslání registrovaným uživatelům. Tato lhůta vám dává dostatek času pro dokončení výukového kurzu Včelka (angl. Levebee) ještě v rámci starých podmínek. Pokud během této lhůty nezrušíte svou registraci, považují se nové podmínky vámi za přijaté.

3. ZAKOUPENÍ SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE
3.1 Webové rozhraní službeb Včelka (angl. Levebee) obsahuje i seznam zpoplatněných služeb nabízených poskytovatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní poskytovatele jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2 Vámi objednaný počet a typ licencí bude elektronicky uhrazen skrze platební bránu na webu Poskytovatele www.vcelka.cz nebo www.levebee.com, čímž se vám zpřístupní zakoupený obsah.

3.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy uživateli (kupujícímu) daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel služeb uživateli po uhrazení ceny služeb a zpřístupní jej v elektronické podobě uživateli v aplikaci.

3.4 V případě potřeby reklamace nebo odstoupení od smlouvy budou tyto řešeny neprodleně a individuálně, přičemž žádosti o reklamace nebo odstoupení od smlouvy je možné podat písemně či elektronicky na adresu sídla a také na kontakty uvedené na adrese www.vcelka.cz v sekci Kontakt nebo www.levebee.com v sekci Contacts nebo na jiných částech webu Poskytovatele.

3.5 Uživatel (kupující) bere na vědomí, že započetím zpoplatněné části on-line výuky a tedy spotřebě služby fakticky dochází k její nevratnosti. Poskytovatel se přesto zavazuje k posouzení a maximálně kladnému vyřízení všech odstoupení od smlouvy doručených Poskytovateli ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení Přístupu do online aplikace Včelka (angl. Levebee). Vyřízeny budou i žádosti po této lhůtě, bude však nutné přihlédnout ke spotřebované (využité) části výuky a o tuto poměrně snížit případnou kompenzaci uživateli (kupujícímu).

3.6 Uživatel (kupující) souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. DOSTUPNOST SLUŽEB - SERVICE LEVEL AGREEMENT
4.1 Poskytovatel poskytuje své on-line služby tak, jak jsou a nelze k nim deklarovat žádné nároky či záruky jinak či za jiných podmínek, než je popsáno v těchto Podmínkách.

4.2 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za skutečné nebo jen případné škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny nesprávným užitím služeb ze strany uživatelů, nedostupností služeb kvůli nefunkčnímu připojení k Internetu nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů nebo programů.

4.3 Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou ztrátou, zničením nebo poškozením dat v důsledku nesprávného užití služeb Včelka (angl. Levebee) uživatelem a to včetně případné ztráty informací o postupu uživatele výukou.

4.4 Poskytovatel nezaručuje v případě užití Včelka (angl. Levebee) kompatibilitu s jinými aplikacemi mimo aplikací přímo uvedených na webu Poskytovatele a na adrese www.vcelka.cz a uvedených v sekci 1 těchto podmínek.

4.5 V případě nedostupnosti služeb Včelka (angl. Levebee) z důvodu ovlivnitelných Poskytovatelem je oprávněn uživatel za níže uvedených podmínek nárokovat si prodloužení platnosti své licence, respektive novou licenci jako Smluvní pokutu dle výpočtu uvedeného v bodě 4.7.

4.6 Jako důvody pro nefunkčnost služeb ovlivnitelné Poskytovatelem lze označit především údržbu webové aplikace po dobu delší než nezbytně nutnou, aktualizaci či jiný úkon vyžadující dočasné znepřístupnění uživatelům. Mezi tyto důvody nepatří a jako důvod k uplatnění smluvní pokuty nelze použít především:
• faktory mimo možnou kontrolu Poskytovatele
• výsledek působení software nebo hardware třetí strany
• výsledek způsobený nekonáním uživatele nebo třetí strany
• výsledek způsobený nezvyklým či neočekávaným použitím služeb
• nedostupnost během plánované servisní odstávky (odstávka kratší než 8 hodin oznámená uživatelům v rámci systému alespoň 3 dny napřed)
• případné potíže způsobené v Beta provozu či Zkušebním provozu

4.7 Smluvní pokuta formou prodloužení, respektive nové licence ke službám Včelka (angl. Levebee) do maximální výše původní účtované částky uživateli je jediné odškodnění pro uživatele služeb Včelka (angl. Levebee) za nefunkčnost některých služeb aplikace Včelka (angl. Levebee), nedostupnost aplikace z důvodů ovlivnitelných Poskytovatelem či za možné škody vzniklé použitím aplikace Včelka (angl. Levebee), na které se nevztahuje jiné omezení odpovědnosti uvedené v těchto Podmínkách. Uživatel nemá právo na snížení odměny za dané období ani na náhradu škody. Maximální výše smluvní pokuty je určena následujícím způsobem:
• Při výpadku Služeb na dobu delší než 48 hodin máte nárok na Smluvní pokutu v hodnotě další – nové – licence s běžnou dobou platností této licence.

4.8 Výše smluvní pokuty nemůže za žádných okolností převýšit hodnotu uživatelských licencí jednotlivce či v rámci dané organizace.

4.9 Doba výpadku služeb Včelka (angl. Levebee) se počítá od doby oznámení tohoto výpadku uživatelem pracovníkům technické podpory Poskytovatele. Bez tohoto předchozího oznámení nelze uplatnit nárok na Smluvní pokutu.

4.10 Kontaktní údaje pro uživatelskou podporu a způsoby kontaktu naleznete na webu www.vcelka.cz či na profilech v sociálních sítích využívaných pro komunikaci s uživateli.

4.11 Objem uživatelské podpory se liší dle typu licence. Reakční doba (tj. doba od zaevidování požadavku na podporu do oznámení návrhu jeho řešení uživateli) pro uživatelskou podporu je závislá na typu licence, který využíváte:
• Přístup do online aplikace Včelka (angl. Levebee) – ukázka zdarma
Podpora ani reakční doba není garantována.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Poskytovatele jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Poskytovatele služeb.

5.2 Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní Poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Poskytovatele. Webové rozhraní poskytovatele je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů služeb a který je v souladu s jeho určením.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

5.4 Jakýkoliv software či data stažená prostřednictvím služeb Včelka (angl. Levebee) mohou podléhat dále zákonům upravujícím export Spojených států a nelze je stahovat nebo jinak exportovat nebo reexportovat (i) do (nebo občanovi či obyvateli) Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo jiné země, na které uvalily Spojené státy embargo na zboží nebo (ii) jakémukoliv jednotlivci nebo subjektu na Seznamu Ministerstva financí USA uvádějícím zvláště určené občany nebo na Seznamu jednotlivců nebo firem vyloučených z dovozu Ministerstva průmyslu a obchodu. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že se nenacházíte v, nejste pod kontrolou, nebo občanem či obyvatelem jakékoliv takové země, jednotlivcem nebo subjektem na jakémkoliv takovém seznamu.

5.5 Služby Včelka (angl. Levebee), dokumentace nebo jejich součásti včetně informací o Službách a jejích součástech mohou podléhat opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné k jejich vydání podle aplikovatelného práva. Uživatel souhlasí a zavazuje se, že bude striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznává, že nese odpovědnost za získání povolení na export, reexport, převod nebo import služeb.

6. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Poskytovatel při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

6.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

6.3 Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.5 Veškeré údaje potřebné pro registraci a licencování Služeb Včelka (angl. Levebee) slouží pouze pro interní potřeby Poskytovatele, který se zavazuje tyto náležitě chránit a nijak nezneužít, především pak bez vašeho souhlasu neposkytnout žádným třetím stranám a ani s nimi nijak nenakládat v rozsahu větším, než je nezbytné pro zajištění poskytování svých Služeb a jejich řádné uhrazení.

6.6 Veškeré poskytnuté údaje a uživatelsky vytvořená data budou v případě zrušení registrace (licence) na užívání Služeb Včelka (angl. Levebee) ze systému trvale blokována.

6.7 Poskytovatel se zavazuje nikomu nepředat či nezpřístupnit vaše uživatelská data, s výjimkou případného plnění spolupráce se státními úřady či orgány trestního řízení na základě platných právních norem a ustanovení.

6.8 Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.9 Pro více informací o ochraně osobních údajů nás kontaktujte.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
7.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.

7.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Povaha služeb Poskytovatele neumožňuje tyto poskytovat bez využití souborů cookies.