Dyslexie a čtenářská gramotnost

Včelka pomáhá se čtením všem dětem díky systematickému rozvoji čtecích dovedností. Díky vhodnému obsahu je navíc vhodná i při problémech typu dyslexie.

Požadavek na funkční čtenářskou gramotnost je stěžejním úkolem formálního vzdělávání – školy. V podmínkách inkluzivního školství je však plnění tohoto zadání velmi obtížné vzhledem k obrovské variabilitě potřeb a možností jednotlivých dětí/žáků.

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost představuje celý komplex dovedností, ze kterých se obtížně vydělují jednotlivé složky. Pro potřebu výuky či případné další pedagogické intervence je třeba brát v úvahu úroveň techniky čtení jako předpokladu samotného čtení (přesnost, plynulost, rychlost) a úroveň porozumění čtenému (pochopení textu a následné přemýšlení o něm, vyhledávání informací, vyvozování souvislostí, aplikace získaných informací, porozumění grafům, tabulkám, … ve vztahu k reálnému životu). Pokud se čtenářské dovednosti úspěšně rozvíjejí ve všech svých etapách jako je pregramotnost, počáteční gramotnost, etapa praktikovaného čtení, etapa čtenářství (Helus, 2012), pak výsledkem je funkční čtenářství, které jedinci otvírá cestu k celoživotní spokojenosti a společenskému uplatnění.

Obtíže se čtením

Ve školní praxi se setkáváme s mnoha dětmi, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při rozvoji svých čtenářských schopností a dovedností, které se mohou projevovat až výukovým selháváním.
V této souvislosti nejčastěji mluvíme o specifických poruchách učení – dyslexii, případně i dysortografii.

Tito žáci mají obtíže při nabývání čtenářských dovedností, přestože mají dobrý vzdělávací potenciál, odpovídající metodické vedení a mají i podporující a stimulující rodinné zázemí. Základními předpoklady pro úspěšný rozvoj čtení a psaní jsou v počátečních etapách jazykové dovednosti, zejména fonologické povědomí, zrakové vnímání a další percepčně motorické funkce, psychické předpoklady jako pozornost, soustředění, paměťové funkce a konečně osobnostní a motivační faktory. I žáci s dyslexií mohou být úspěšnými čtenáři, pokud se jim dostane potřebná podpora. Záleží samozřejmě na přístupu žáka a jeho rodiny.

Péči je třeba věnovat i žákům s nespecifickými poruchami učení (Kucharská & Špačková, 2013), které mají svou příčinu v nevýhodných dispozičních a motivačních faktorech dítěte, případně nesprávném metodickém vedení. Velmi rizikovými žáky jsou žáci s vývojovou dysfázií – specificky narušeným vývojem řeči a jazyka (Kucharská, 2014).

Jak Včelka pomáhá?

Možností podpory žáků s obtížemi ve čtení je zdánlivě mnoho – tištěné materiály, specializovaný SW, aktivní působení proškolených pedagogů, institut školních poradenských pracovišť zejména pomoc školních speciálních pedagogů, speciálních pedagogů ve školských poradenských zařízeních. Po bližším přezkoumání trhu však materiálů tolik zase není. Rodiče sami vnímají nedostatečnou variabilitu pomůcek. Pedagogové nemají dostatek času pro vytváření individuálních pracovních listů a materiálů.

Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností. Aplikace nabízí právě onu variabilitu při respektování vývojovosti jednotlivých etap čtení, tedy i náročnosti a při respektování potřeb jednotlivých žáků.

  • Včelka obsahuje strukturovaná a vzájemně provázaná cvičení stimulující rozvoj techniky čtení od počátečního čtení po úroveň automatizace s možností volby přiměřené technické náročnosti a grafického zobrazení. Takto lze maximálně efektivně urychlit případně podpořit správnou techniku čtení při užití analyticko-syntetické i genetické metody výuky čtení. 
  • Včelka nabízí nebývale rozsáhlá cvičení podporující fonologické povědomí, jehož úroveň je zásadní pro rozvoje čtení. V rámci her dítě trénuje samozřejmě i další percepční funkce, pozornost, soustředění, paměťové funkce a volní úsilí.
  • Včelka nabídne i velký objem cvičení na podporu porozumění čtenému tak, aby se u žáků s obtížemi ve čtení ale i bez nich umožnil maximální rozvoj čtenářské gramotnosti vzhledem k možnostem každého uživatele.


Aplikace je vytvářena odborníky se znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb čtenářů tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online aplikace). Včelka je pomocníkem pro žáky, rodiče, učitele i speciální pedagogy. Včelka dokáže diagnostikovat problémové oblasti čtení a navrhne cvičení ušitá na míru konkrétnímu dítěti, která dále adaptivně přizpůsobuje podle pokroku dítěte. Pedagogům přináší možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i užší spolupráci s rodinou a žákem samotným.

Literatura:
Helus, Z. (2012). Reflexe nad problémy gramotnosti. Pedagogika, 62(1-2), 205-210.
Kucharská, A., & Špačková, K. (2013). Specifické poruchy učení v poradenském kontextu. In Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. (192-221). Praha: PedF UK.
Kucharská, A. (2014): Riziko dyslexie. Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. 1. vyd. Praha: PedF UK.