Ohýbání slov ve větě

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Ohýbání slov ve větě

Čtenářská gramotnost


Cvičení vhodné pro předškoláky a začínající čtenáře k podpoře jazykového citu a porozumění. Doplňují se správné tvary zájmen, podstatných a přídavných jmen tak, aby respektovaly českou gramatiku.


Ohýbání slov ve větě

Cílem je podpora užívání zájmen, přídavných jmen a podstatných jmen v gramaticky správném tvaru ve větě. Na základě kontextu čtenář vybere správnou variantu slova z nabídky. Čtenář může i kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku věty.

Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka (morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu při skloňování zájmen, přídavných a podstatných jmen. Při posuzování obsahové stránky věty čtenář rozvíjí i porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka).

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu.
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky a čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Cvičení obsahuje tři obtížnostní varianty. Čtenář doplňuje do věty nejprve 1 slovo, pak 2 slova a později 3 slova.Cvičení umožňuje navolit sadu o 5 nebo 10 či 15 úkolech.
Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.