Semináře a webináře

Semináře akreditované pro DVPP spojují teoretické znalosti s praktickými. Jejich cílem je připravit pedagogy na práci s interaktivní on-line aplikací Včelka tak, aby pro žáky bylo vyučování poutavější a mohli rozvíjet své znalosti hravou formou.

Nejbližší termíny akreditovaných seminářů a online webinářů

Vzhledem k současné situaci, neplánujeme v následujících týdnech žádné akreditované semináře, které by vyžadovaly fyzickou přítomnost účastníků.

Je Vám však k dispozici video záznam online webináře "Začínáme se Včelkou", který pravidelně organizujeme společně s AV MEDIA. Lektorkou tohoho hodinového bezplatného úvodu do Včelky je Mgr. Martina Štikarovská.


!! MOMENTÁLNĚ BEZ TERMÍNU !!

Téma semináře:
Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost (čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace Včelka

Cena semináře: 2000 Kč

Jak se přihlásit na akreditovaný seminář

Máte zájem o účast na semináři? Pro přihlášení, nebo více informací nás kontaktujte na e-mailu podpora@vcelka.cz nebo tel. č. +420 799 512 123

Přihlásit se můžete také přes formulář zde

Potvrdit účast

Obsah semináře

Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní

 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce

 3. Rozvoj techniky čtení

 4. Fonologické dovednosti

 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní

 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)

 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her

 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace

 9. Individuální práce s žáky v hodinách

Lektor semináře

PaedDr. Renata Wolfová

Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


O aplikaci Včelka

Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.